Hospodárska činnosť

Je vykonávaná podľa plánu činnosti a finančného plánu na príslušný rok. Zodpovedá za ňu poľovný hospodár a finančný hospodár.

Chov a lov zveri sa riadi podľa:

 • plánu chovu a lovu I. – pre drobnú zver
 • plánu chovu a lovu II. – pre raticovú zver

Pre lepšie sledovanie činnosti:

 • revír je rozdelený na 4 úseky, o ktoré sa starajú určení členovia na čele s vedúcim úseku
 • realizuje sa hmotná zainteresovanosť členov podľa aktivity
 • prideľovanie povoleniek na odstrel a rozdeľovanie diviny je na základe hmotnej zainteresovanosti
Ukazovateľom hodnoty práce sú body. Stanovený limit bodov je záväzný pre každého člena. Hodnotí sa práca a činnosť vykonaná od 01.11. do 31.10. nasledujúceho roka.

Výsledkom dobrej hospodárskej činnosti je:

 • dobrý stav revíru z hľadiska úživnosti
 • dobrý stav revíru z hľadiska zachovania kmeňových stavov zveri
 • dobrý zdravotný stav zveri
 • primeraná produkcia diviny

Trofeje ulovenej zveri sú prezentované na chovateľských prehliadkach.

 • V roku 1984 bol ulovený diviak s trofejovou hodnotou 100 bodov, čo je strieborná medaila.
 • V roku 2006 bol ulovený diviak s trofejovou hodnotou 127 bodov, čo je zlatá medaila.

PZ Čachtice intenzívne spolupracuje s:

 • Poľnohospodárskym družstvom Čachtice (brigády, stráženie kultúr pred zverou a pod.)
 • Obecným úradom Čachtice
 • niektorými firmami
 • občanmi Čachtíc
 • susednými poľovnými združeniami
 • nadriadenými orgánmi
 • so združením vlastníkov poľovných pozemkov (ZVPP)

Pre svoju činnosť PZ Čachtice vlastní:

 • sklad krmiva – bývalý bitúnok
 • chladiace zariadenie pre divinu
 • počítač pre vedenie agendy
 • brokovú strelnicu
 • poľovnícke zariadenia (posedy, krmelce, solníky a pod.)
 • poľovné upotrebiteľných psov
 • obývacie bunky pre prenocovanie v revíre
V súčasnej dobe budujeme poľovnícky dom, rekonštrukciou bývalého domu Švondrkovcov.
Pre dorábanie objemového krmiva má PZ prenajatých niekoľko parciel.

Perspektíva rozvoja PZ Čachtice


Pre obdobie trvania novej nájomnej zmluvy má PZ vypracovaný plán rozvoja revíru na budúcich 10 rokov, t.j. do roku 2023.