Lov zveri

Riadi sa podľa plánu chovu a lovu zveri.
Plán lovu I. – pre drobnú zver (bažant, zajac, králik)

Plán lovu II. – pre raticovú zver.

Odchyt zveri (zajac, bažant) sa vykonáva podľa plánu chovu a lovu I.

Povolenky pre odstrel zveri eviduje a vypisuje poľovný hospodár.

Poľovník je povinný dodržiavať zásadu selektívneho odstrelu.

Spôsoby poľovačky:

  • spoločné poľovačky
  • kruhovka na zajace
  • pruhovka
  • nadháňka
  • nátlačka
  • individuálne poľovačky
  • postriežka (čakaná)
  • posliedka (šúlačka)
Strelec môže strieľať na zver len ak ja spoľahlivo rozpoznateľná a strela neohrozí bezpečnosť. Poľovačka na postriežke sa môže konať len 1 hodinu pred východom slnka a 1 hodinu po západe slnka. Celonočná postriežka sa môže konať za jasných nocí 2 dni pred splnom mesiaca a 2 dni po splne mesiaca, pričom poľovník musí mať streleckú a pozorovaciu optiku.

Prehľad ochrany a lovu zveri z časového hľadiska je určený zákonom.

Každý poľovník je povinný pred odchodom so zbraňou do revíru, zapísať sa do knihy vychádzok a uviesť dátum, lokalitu, zbraň, čas odchodu do revíru a čas odchodu z revíru. Pri prípadnej streľbe uviesť výsledok lovu. Taktiež musí ulovenú raticovú zver opatriť plombou a do povolenky zapísať čas a výsledok lovu.

Po ulovení zveri je strelec povinný správne ošetriť divinu. V prípade, že zver nepadne na mieste je strelec povinný postrelenú zver dohľadať pomocou poľovného upotrebiteľného psa.

Pre dohľadávanie v susednom revíri (ak tam zver prebehne) platia osobitné predpisy, ktoré je potrebné dodržať.

Z určených úlovkov je strelec povinný správne odobrať a dodať vzorky pre veterinárne vyšetrenie.

Každý poľovník je povinný dodržiavať poľovnícku etiku.

Čas ochrany a lovu zveri v SR podľa vyhlášky MP SR č. 344/2009 Zb.

KLALENDÁR LOVU ZVERI tu

ČAS LOVU tu

Východ a západ slnka tu