O nás – po roku 1975

Poľovnícke združenie „Považie“ Čachtice bolo založené na ustanovujúcej schôdzi dňa 02.03.1975 zlúčením Dolného poľovníckeho spolku Čachtice a Poľovníckeho spolku Považany.

Členská základňa pri založení PZ „Považie“:

Výbor:


		Vaňo Jozef			predseda
		Sedlák Štefan			podpredseda
		Petlach Miroslav		tajomník
		Sliš Michal			poľovný hospodár
		Stejskal Jozef			finančný hospodár
		Král Rudolf			kynologický referent
		Matyáš Július			člen výboru
		Mosler Karol			predseda revíznej komisie
		

Členovia PZ pri založení:


		Čičala Gašpar			Moravanský Milan
		Foglton Róbert			Ray Rudolf
		Hadbábny Viliam			Richweiss František
		Konopa Eduard			Šálek Milan
		Kravčík Žigmund			Šišovský Vladimír
		Kravčík Dušan			Velký Jaroslav
		Kubáň Jozef			Vykydal Jozef
		Kubáň Štefan			Vydkydal Karol
		Kubica Jozef			Ing. Trebatický Ján
		Mičo Emil			Ing. Zámečník Jozef
		

Zaradenie revíru pri založení v roku 1975.

Pre zver srnčiu lesnú na ploche 330 ha s celkovým stavom 26 ks a koeficientom očakávaného prírastku 1,0 do II. akostnej triedy. Pre zver srnčiu poľnú na ploche 1000 ha s celkovým normovaným stavom 14 ks a koeficientom očakávaného prírastku 0,3 do II. akostnej triedy. Pre zver zajačiu na ploche 3144 ha s celkovým normovaným stavom 1036 ks a koeficientom očakávaného prírastku 1,3 do II. akostnej triedy. Pre zver bažantiu na ploche 1000 ha s celkovým normovaným stavom 540 ks a koeficientom očakávaného prírastku 1,3 do II. akostnej triedy. Pre zver jarabičiu na ploche 2000 ha s celkovým normovaným stavom 1380 ks a koeficientom očakávaného prírastku 1,2 do II. akostnej triedy.

Rozhodnutie:

ONV odbor poľnohospodárstva a lesného a vodného hospodárstva č.j. – OPLVH – 1557/74 – Les zo dňa 13.11.1974 V roku 1995 sa PZ „Považie“ rozdelilo na: Poľovnícke združenie Váh Brunovce Poľovnícke združenie Čachtice V tomto roku bola uzatvorená prvá nájomná zmluva medzi ZVPP a PZ Čachtice, ktorá sa pravidelne obnovuje v desaťročných intervaloch. Súčasne s nájomnou zmluvou sa aktualizuje i začlenenie revíru z hľadiska charakteru revíru, úživnosti a druhov chovanej zveri. Najnovšia nájomná zmluva bola uzatvorená od 01.01.2012 na dobu 10 rokov, t.j. do roku 2021. Hranice a začlenenie revíru ostávajú rovnaké ako bolo stanovené v predchádzajúcej nájomnej zmluve končiacej dňom 31.12.2011.

Začlenenie poľovníckeho združenia (PZ).

Poľovnícke združenie Čachtice je základnou organizáciou Slovenského Poľovníckeho zväzu (SPZ) a Slovenskej poľovníckej komory. Okrem SPZ je nadriadenou organizáciou PZ Regionálna organizácia SPZ (RGO SPZ). Členovia SPZ sa vo svojej činnosti riadia zákonom o poľovníctve č.274/2009, v znení zákona SNR č. 100/1997 Zb., NRSR č.99/1993 Zb., NRSR č. 183/1993 Zb., vykonávacími predpismi, stanovami SPZ, opatreniami štátnych orgánov, ktoré riadia poľovníctvo a príslušnými uzneseniami.

Podrobne sa upravuje činnosť PZ Čachtice:

Stanovami PZ Čachtice tu
Prevádzkovým poriadkom tu

Činnosť PZ riadi výbor PZ a kontroluje ho dozorná rada.
Prípadné priestupky členov riešia disciplinárne zložky PZ, RGO SPZ a SPZ.

Mapa poľovného revíru