Poľovnícka činnosť

Prvoradou povinnosťou poľovníkov v našom revíri je chov a ochrana zveri. V PZ Čachtice sa vyskytujú najmä tieto druhy zveri:

Zver srstnatá:


		jeleň			zajac poľný
		daniel			králik
		muflón			líška
		srnec			kuna
		diviak			tchor
		jazvec			ondatra	
		

Zver pernatá:


		bažant			kačica divá
		holub hrivnák		havran
		hrdlička záhradná	sojka
		sluka lesná		vrana
		hus divá		straka
		
Vyskytujú sa i ďalšie prevažne zákonom chránené druhy ako orol, volavka bocian, labuť, cíbik, krkavec a pod.

Starostlivosť o zver

Každú činnosť členov PZ súvisiacu so starostlivosťou o zver organizuje poľovný hospodár a vedúci úsekov. Starostlivosť o zver zahŕňa najmä tieto činnosti:
 • Poľovný hospodár zostavuje návrhy plánov poľovníckeho hospodárenia.
 • Organizovanie sčítania stavov zveri v revíri resp. kontrola kmeňových stavov.
 • Vedenie záznamov o vydaných povolenkách na lov a o plnení plánu lovu.
 • Vedenie záznamov o hospodárení v poľovnom revíri a vypracovávanie štatistických údajov.
 • Starostlivosť o zvyšovanie úživnosti revíru – políčka, remízky, krmelce, soliská.
 • Zabezpečiť prípravu a rozvoz krmiva pre zimné obdobie.
 • Starostlivosť o zdravotný stav zveri – zabezpečenie a rozvoz soli, medikamentov, vakcinácie proti besnote a pod.
 • Zber vzoriek trusu zveri a zabezpečenie vzoriek z ulovenej zveri pre vyšetrenie a vyhodnotenie zdravotného stavu.
 • Zabezpečiť tlmenie škodnej zveri.
 • Zabezpečiť v prípade potreby zazverovanie vo vlastnom PZ alebo externe pre iné PZ.
 • Zabezpečiť ochranu pred pytliakmi.

Pre lepšiu organizáciu prác v revíre je tento rozdelený do štyroch úsekov.


				Vedúci:				Čislo telefónu:
		Úsek č. 1    Majerovič Marián			0327787824
		Úsek č. 2    Schay Rudolf			0903 681 334
		Úsek č. 3    Urban Pavol			0905 834 029
		Úsek č. 4    Šimo Richard			0908 768 662
		

Zaradenie členov PZ Čachtice do úsekov:

Úsek č. 1 - Dolné pole:

Úsek č. 2 – Plešivec

Úsek č. 3 – Podzámsky Háj:

Úsek č. 4 – Mladý háj

Ing. Jozef Dedík st. Rudolf Schay Peter Čejtej st. Richard Šimo
Jozef Dedík ml Patrik Bumbál Peter Čejtej ml. Jaroslav Šimo
Ľudovít Gono Marián Bumbál Ing. Bohumil Mihálik Csc. Jaroslav Samborský
Ján Halienka Ján Jamrich Mgr. Daniel Mihálik PhD. Ing. Marián Cagala
Tibor Majerovič Eduard Jamrich Bohuslav Hanák Mgr. Roman Krajčovič
Marián Majerovič Peter Imriška Gabriel Olach Pavol Trebatický
Ivan Olach Alojz Pisca Ivan Hrabina Eduard Konopa
Rudolf Bumbál Marek Hanic Marcel Imriška Juraj Konopa
Rastislav Gašpar(čakateľ) Pavol Urban Martin Olach
Daniel Urban Ing. Roman Petlach
Jozef Matyáš Pavol Hrabina
Katarína štefková Marek Vido(čalateľ)