Poľovný revír

PZ Čachtice resp. jeho členovia obhospodarujú pozemky prenajaté pre výkon práva poľovníctva prostredníctvom:
  • Združenia vlastníkov poľovných pozemkov (ZVPP) katastrálneho územia Čachtice od vlastníkov poľovných pozemkov. ZVPP je nezávislé, dobrovoľné, nepolitické združenie založené za účelom prenajímania pozemkov v zmysle zákona 99/93 Zb. poľovníckym združeniam.
  • Slovenského pozemkového fondu
  • Lesov SR š.p. Banská Bystrica

Prenájomníkov zastupuje:

Združenie vlastníkov poľovných pozemkov v k.ú. Čachtice v zastúpení Ing. Bohumilom Mihálikom, CSc., predsedom ZVPP, bytom Slnečná 357, 916 21 Čachtice, IČO 35590165

Nájomcov zastupuje:

Predseda PZ Čachtice a štatutárny zástupca Mgr. Roman Krajčovič

Predmet nájmu:

Výkon práva poľovníctva v uznanom poľovnom revíri Čachtice o výmere 2627,37 ha v katastrálnych územiach Čachtice, Častkovce, Višňové, Nové Mesto nad Váhom. Nájomná zmluva bola uzatvorená následne po valnom zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov v Čachticiach, ktoré sa konalo dňa 28.10.2011 a ktoré schválilo 2/3 väčšinou uzatvorenie zmluvy a tiež stanovilo príslušné nájomné.

Zmluva o nájme výkonu práva poľovníctva v uznanom poľovnom revíri Čachtice. tu
Rozhodnutie o zaradení revíru v uznanom poľovnom revíri Čachtice. tu

Členenie poľovného revíru Čachtice podľa druhov pozemkov:


		Orná pôda			1452,37 ha
		Lesná pôda			990,62 ha
		Trvalé lúky a pasienky		17,06 ha
		Vodné plochy			23,21 ha
		Iné pozemky			137,11 ha
		Spolu				2620,37 ha
		

Aktuálne hranice poľovného revíru:

Aktuálne hranice poľovného revíru

Historické názvy častí poľovného revíru:

Historické názvy častí poľovného revíru